• Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

  • Szanowni Uczniowie i Rodzice,
   zachęcamy do skorzystania z możliwości umówienia się na spotkania indywidualne uczniów z doradcą zawodowym organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Spotkania mają na celu wsparcie ucznia w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej i podjęciu decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej.
   Poradnia znajduje się za supermarketem Auchan na ul. Mackiewicza.
   Kontakt: ul. Siewna 23D
   tel. (12) 415 69 68
   adres email: doradcyzawodowi@poradnia2krakow.pl.
   Spotkania są bezpłatne.

  • Szkolnictwo ponadpodstawowe. Ścieżki kształcenia

  • Wybór szkoły ponadpodstawowej jest bardzo ważny, mając na uwadze chociażby zmiany, które obowiązują w szkolnictwie od 1 września 2017 roku. Uczeń, który odpowiednio wcześnie zainteresuje się tematem, sięgnie do informacji o szkołach ma szansę dokonać trafnego wyboru.


   Typy szkół ponadpodstawowych

   Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru trzy typy szkół ponadpodstawych: technikum, branżową szkołę I ( i ewentualnie później II) stopnia oraz liceum ogólnokształcące. Dwa pierwsze typy szkół to szkoły zawodowe, w których uczniowie zdobywają wybrane przez siebie zawody.
   Trzeci typ szkoły ponadpodstawowej - liceum ogólnokształcące - jest dla uczniów, którzy wybrali zawód, ale jest on możliwy do zdobycia na studiach wyższych bądź w szkole policealnej. Liceum ogólnokształcące wybierają także uczniowie, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na swoją karierę zawodową. Wówczas zyskują cztery lata na podjęcie decyzji edukacyjno-zawodowej.


   Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?

   Szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 4 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Młodzi ludzie sądzą, że wybór liceum pozwala im na odroczenie decyzji o kierunku studiów o kilka lat. Warto uświadomić im, że to nie do końca słuszne rozumowanie. Licealiści muszą zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym to wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z których wyniki uwzględniane są przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Jeżeli uczeń chce w przyszłości studiować fizykę, to właśnie tego przedmiotu (oraz matematyki) powinien się uczyć w zakresie rozszerzonym i zdawać z fizyki maturę. Jeżeli zrealizuje fizykę w zakresie podstawowym, czeka go dużo dodatkowej pracy przed maturą.

   Szukanie pracy bezpośrednio po liceum może przysporzyć trudności, ponieważ ta szkoła nie daje kwalifikacji zawodowych. Jeżeli absolwent liceum nie zdecyduje się na studia, to najlepiej zrobi, wybierając jakiś zawód nauczany w szkole policealnej lub decydując się na kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


   Co warto wiedzieć o technikum?

   Technikum łączy zalety kształcenia branżowego i ogólnego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje. Nauka w technikum trwa pięć lat. W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. Absolwenci technikum mają otwarte drzwi zarówno na studia wyższe, jak i na rynek pracy. Często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim „wyuczonym w technikum” zawodem. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy. Jeśli po ukończeniu technikum chce się zmienić zawód, to również jest to możliwe. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, można zapisać się do szkoły policealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia na kierunku zgodnym z zawodem lub innym niż zawód wyuczony w technikum. Absolwent technikum może także skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Technikum zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na uczelniach politechnicznych). Absolwent technikum, który decyduje się na studia wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma solidne przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. Dobry zawód jest dzisiaj w cenie. Absolwent technikum może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami, co dla wielu uczniów stanowi ważny argument na rzecz wyboru tego typu szkoły.


   Co warto wiedzieć o branżowej szkole I i II stopnia?

   Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata. W programie są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólne. Większość zajęć ma charakter praktyczny - zatem mniej teorii, a więcej praktyki. Po trzech latach nauki i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy. To bardzo dobra szkoła dla tych, którzy chcieliby się szybko usamodzielnić. To szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i szybkim podjęciem pracy. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można oczywiście kontynuować naukę w:

   •    branżowej szkole II stopnia przez 2 lata, co umożliwi zdobycie dalszych kwalifikacji i przystąpienie do egzaminu maturalnego,
   •    w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,
   •    zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

   Decyzji o dalszym kształceniu nie trzeba podejmować bezpośrednio po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia - można dać sobie trochę czasu na pracę i lepsze poznanie siebie, a dopiero potem wrócić do nauki.

   Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Oznacza to, że uczniowie kończący branżową szkołę II stopnia będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów. Egzamin maturalny w branżowej szkole II stopnia będzie przeprowadzany - podobnie jak w przypadku absolwentów liceów ogólnokształcących i techników – z  trzech przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i języka obcego).

   Koncepcja branżowej szkoły oparta jest na przekonaniu, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne powinny dać możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również wyższym.

   Gdzie szukać informacji o szkołach ponadpodstawowych?

   Źródła informacji o szkołach ponadpodstawowych:

   •    przedstawiciele szkół ponadpodstawowych; instytucje, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów informacji zawodowej,
   •    strony internetowe szkół ponadpodstawowych,
   •    rodzina, znajomi, starsi koledzy i koleżanki, nauczyciele,
   •    Targi Edukacyjne, prezentacje szkół ponadpodstawowych,
   •    tzw. Drzwi Otwarte szkół, akcje promocyjne szkół,
   •    informatory szkolne, broszury, ulotki,
   •    rankingi szkół ponadpodstawowych, prasa lokalna media, w których są filmy, reportaże, informacje związane tematycznie ze szkołami,
   •    tzw. „poczta pantoflowa”.

   Jak wygląda rekrutacja do szkół ponadpodstawowych?

   MEN publikuje zasady rekrutacji do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA DANY ROK SZKOLNY.

   To, w jakiej formie odbywa się rekrutacja, zależy również od organu prowadzącego szkołę, czyli władz miasta czy powiatu. Informację o sposobie rekrutacji można uzyskać od władz samorządowych oraz w szkole.


   Opracowano na podstawie: https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/rozwijam-skrzydla-poradnik-metodyczny-dla-wychowawcow-gimnazjum-w-zakresie-doradztwa-zawodowego/attachment/2121 oraz http://reformaedukacji.men.gov.pl/#numbers

  • Doradztwo zawodowe w szkole - podstawowe informacje

  • Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
   Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz pobytów na zielonej szkole) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

   Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.
    

   Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

   System omikron wspiera proces naboru do klas pierwszych liceów ogólnokształcących (dla młodzieży), techników oraz branżowych szkół I stopnia.

   Inne adresy:

   https://waszaedukacja.pl

   Materiały pomocne dla rodziców i uczniów można znaleźć tutaj (materiały zostały opublikowane przed reformą szkolnictwa z września 2017, stąd w tytule” szkoły ponadgimnazjalne”, które trzeba traktować jako „ponadpodstawowe”):

   Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców

   http://doradztwo.ore.edu.pl/pomagam-mojemu-dziecku-wybrac-zawod-szkole-ponadgimnazjalna-broszura-dla-rodzicow/

   Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

   http://doradztwo.ore.edu.pl/pomoc-rozwijac-skrzydla-broszura-dla-rodzicow-uczniow-gimnazjum/

   Każdy zainteresowany bardziej szczegółowym opisem zawodu znajdzie tu setki krótkich filmów o różnych zawodach (m.in.. zadania, pożądane cechy pracownika, warunki pracy, przeciwskazania zdrowotne, możliwe ścieżki zawodowe, wymagane kwalifikacje).

    

   Doskonałym źródłem opisu 208 zawodów jest publikacja dla uczniów i rodziców „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”, który można pobrać pod adresem:

   http://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/

   lub

   http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu.

   lub

   http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

    

   Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów:

   http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

   lub

   http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

   lub 

   http://euroguidance.pl/publikacje/informator_o_zawodach_szkolnictwa_zawodowego.pdf

    

   Znajdują się tam grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

   Zachęcam do skorzystania z Wyszukiwarki zawodów czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!

   Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu, która zawiera:

   •    wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
   •    informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

    

   •    grupa elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna
   •    grupa transportu drogowego, kolejowego i wodnego
   •    grupa zawodów budowlanych
   •    grupa zawodów chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna
   •    grupa zawodów dźwiękowych
   •    grupa zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych
   •    grupa zawodów fryzjersko-kosmetycznych
   •    grupa zawodów gastronomicznych
   •    grupa zawodów górniczych
   •    grupa zawodów hutniczo-odlewniczych
   •    grupa zawodów mechanicznych
   •    grupa zawodów poligraficznych i fotograficznych
   •    grupa zawodów skórzano-włókienniczo-odzieżowych
   •    grupa zawodów spożywczych
   •    grupa zawodów turystyczno-hotelarskich
   •    grupa zawodów związanych z budową dróg kołowych i szynowych
   •    grupa zawodów związanych z kształtowaniem środowiska
   •    grupa zawodów związanych z ochroną i bezpieczeństwem osób i mienia
   •    grupa zawodów związanych z ochroną zdrowia
   •    grupa zawodów związanych z pomocą społeczną
   •    grupa zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt

    

   stronie projektu Euroguidance/Eurodoradztwo (www.euroguidance.pl) dostępne są karty kwalifikacji do nowo wprowadzonych zawodów.

   Karty kwalifikacji dotyczą następujących zawodów:

   •    technik przemysłu mody,
   •    technik lotniskowych służb operacyjnych,
   •    przetwórca ryb,
   •    krawiec,
   •    jeździec,
   •    technik automatyk,
   •    technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,
   •    mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,
   •    szkutnik.

   W pakiecie znajdują się opisy do następujących kwalifikacji: A71, A72, A73, A74,E32, E.33, E.34, E.35, M.46, M.47, M.48, R.27, T.18

   Każda z kart zawiera opis kwalifikacji, czynności zawodowe, warunki pracy, możliwe miejsca zatrudnienia, cechy dobrego pracownika i dodatkowe przydatne umiejętności, wymagania i przeciwskazania zdrowotne, ścieżki uzyskania i potwierdzania kwalifikacji oraz możliwości dalszego kształcenia.

   Karty można pobrać ze strony: www.euroguidance.pl [zip 5,0 MB]

   Warto odwiedzić też stronę wynagrodzenia.pl, która pozwoli na zdobycie informacji o płacy na różnych stanowiskach. Wiadomości na stronie informują o miesięcznych wynagrodzeniach na 911 stanowiskach w oparciu o dane uzyskane od 495 tysięcy osób.

    https://wynagrodzenia.pl/moja-placa#A

   Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresem:

   http://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

   Ewentualne propozycje dotyczące tematyki lub wybranych zagadnień poruszanych na zajęciach w ramach doradztwa zawodowego proszę przesyłać na skrzynkę p. Światłoń przez dziennik elektroniczny.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie
   • (12) 633 07 14
   • (12) 416 32 40
   • ul. Zdrowa 6, 31-216 Kraków, Poland
   • Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek 7:30 - 14:30 Czwartek - dzień kancelaryjny, bez przyjmowania stron
  • Logowanie